"เรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ" ด้วยการเรียนการสอนแบบไฮสโคป (HighScope)”

“Fostering School Readiness and supporting children to reach their fullest potential”

“ส่งเสริมความพร้อมในการไปโรงเรียน และสนับสนุนให้เด็กๆทุกคนไปถึงศักยภาพที่สูงสุดของตนเอง”

Why are we different?

Positive and Secured relationships
Caring and nuturing teachers
Positive and Enabling Environment
HighScope Curriculum Inspired Appoach
Grounded in research, evidence-based and robust thinking

Children here freely and confidently express their thoughts and feelings