นางสาวปิยาภรณ์ กังสดาร

ตํำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mr.David Verrier

English Teacher
Certification in Scholastic Early English and TEFL (Teaching English as a foreign language)
Over seven (7) years of English teaching experience.

นายธีรวิทย์ บ้านเนิน

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวจรัสสร วิริยสถาพร

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวจันทร์ฉาย นวมโคกสูง

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวประกายมาส ศิริเงิน

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวศิริลักษณ์ เกตุสุวรรณ

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวธัญญ์นรี วงศ์อิทธิพลากร

ตํำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ