นางสาวปิยาภรณ์ กังสดาร

ตํำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mr.David Verrier

English Teacher
Certification in Scholastic Early English and TEFL (Teaching English as a foreign language)
Over seven (7) years of English teaching experience.

นายธีรวิทย์ บ้านเนิน

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวจรัสสร วิริยสถาพร

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวประกายมาส ศิริเงิน

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวศิริลักษณ์ เกตุสุวรรณ

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวอัญรักษ์ แสงจันทร์

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตเอกสุขศึกษา คณะพลศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

นางสาวโฮเวีย โต๊ะหะ

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวอัญชลี ทาทอง

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นางสาวธัญญ์นรี วงศ์อิทธิพลากร

ตํำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ