นางสาวปิยาภรณ์ กังสดาร

ตํำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mr.David Verrier

English Teacher
Certification in Scholastic Early English and TEFL (Teaching English as a foreign language)
Over seven (7) years of English teaching experience.

นางสาวจรัสสร วิริยสถาพร

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวประกายมาส ศิริเงิน

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวโฮเวีย โต๊ะหะ

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวอัญชลี ทาทอง

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นางสาวรัตติการ โม่งโม๊ะ

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

นางสาวฐิติมา วงศ์อ่วม

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

นางสาวจารุนิภา จันทรอ่อน

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวณัชชา มั่นพัฒนาการ

ตํำแหน่ง ครู
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวปาริษา บุญรอด

ตํำแหน่ง ธุรการ
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา