<<กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
 
สมัครเรียนโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(Online Application Form)
หน้า 1/3
     
    ส่วนที่ 1
    ข้อมูลส่วนตัวเด็ก
   
  ชื่อ ด.ญ. ด.ช นามสกุล ชื่อเล่น  
  ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) ชื่อเล่น(ภาษาอังกฤษ)  
  วัน/เดือน/ปี/เกิด (พ.ศ.) เช่น 240160 อายุ (นับถึงวันที่สมัคร) ปี เดือน  
  ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ  
  ที่อยู่  

 
ชื่อมารดา นามสกุล อายุ ปี เบอร์ติดต่อ Email  
  อาชีพ สถานที่ทำงาน ที่อยู่ปัจจุบัน  เหมือนผู้สมัคร ไม่เหมือนผู้สมัคร  
  ที่อยู่  

 
ชื่อบิดา นามสกุล อายุ ปี เบอร์ติดต่อ Email  
  อาชีพ สถานที่ทำงาน ที่อยู่ปัจจุบัน  เหมือนผู้สมัคร ไม่เหมือนผู้สมัคร  
  ที่อยู่  
 
 
สถานะครอบครัว บิดามารดา อยู่ด้วยกัน  แยกกันอยู่  อื่นๆ  
  ผู้สมัครมีพี่น้อง คน เป็นบุตรคนที่  
 
 
ข้อมูลผู้ปกครอง (เฉพาะกรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา/มารดา ถ้าผู้ปกครองเป็นบิดา/มารดาไม่ต้องกรอกข้อมูล)  
  ชื่อ นามสกุล อายุ ปี เบอร์ติดต่อ Email  
  อาชีพ สถานที่ทำงาน ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร  
  ที่อยู่ปัจจุบัน  เหมือนผู้สมัคร ไม่เหมือนผู้สมัคร  
  ที่อยู่  
 
 
บัตรรับ – ส่งนักเรียน (บัตรรับ – ส่งนักเรียน 2 ใบ ต้องการให้ระบุชื่อใครเป็นผู้รับ)  
  ใช้ชื่อบิดา ใช้ชื่อมารดา ใช้ชื่อผู้ปกครอง   
  ใช้ชื่ออื่น เกี่ยวข้องเป็น เบอร์ติดต่อ  
      ใช้ชื่ออื่น เกี่ยวข้องเป็น เบอร์ติดต่อ  
 
 
การติดต่อผู้ปกครอง  
  เมื่อสาธิตปฐมวัยฯ ต้องการติดต่อผู้ปกครองด้วยเหตุใดก็ตาม สาธิตฯ จะติดต่อมารดาก่อนเป็นหลัก หากติดต่อไม่ได้จึงจะติดต่อบิดา และผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินต่อไป ถ้าหากผู้ปกครองต้องการปรับลำดับการติดต่อ โปรดระบุด้านล่าง  
  ลำดับที่1 ลำดับที่2 ลำดับที่3  
 
 
หลักฐานประกอบการรับสมัคร  
 
  1.สำเนาสูติบัตรผู้สมัคร โดยบิดา/มารดา รับรองสำเนาถูกต้อง
     
  2.สำเนาบัตรประชาชนของบิดา / มารดา / ผู้ปกครอง รับรองสำเนาถูกต้อง
   
บิดา
มารดา
ผู้ปกครอง
  3.รูปถ่ายหน้าตรงผู้สมัคร 1 รูป
     
  4.รูปถ่ายผู้สมัครกับครอบครัวที่เห็นหน้าชัดเจน 1 รูป
     
  5. รูปถ่ายผู้มารับนักเรียน 2 คน คนละ 1 รูป
    รูปถ่ายคนที่ 1    รูปถ่ายคนที่ 2  
  6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีผู้สมัคร/บิดา/มารดา เปลี่ยนชื่อ)
     
  7. สำเนาบัตรพนักงาน (กรณีบุตรหลานพนักงาน)
     
  8.สำเนาปริญญาบัตร/ ใบรับรองผลการศึกษา/ ภาพถ่ายวันรับปริญญา (กรณีบุตรหลานศิษย์เก่า)
     

* รูปถ่ายต้องเห็นหน้าชัดเจน แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นรูป 2 นิ้ว หรือถ่ายจากร้านก็ได้*

 
 
 
สถานะ  
 
  บุตรหลานเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หน่วยงาน
  บุตรหลานศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รหัส คณะ
  บุคคลทั่วไป  
 
   
           
   
<<กลับสู่หน้าหลัก