<<กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
 
สมัครเรียนโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(Online Application Form)
หน้า 1/3
   
     
    ส่วนที่ 1
    ข้อมูลส่วนตัวเด็ก
   
  ชื่อ ด.ญ. ด.ช นามสกุล ชื่อเล่น  
  ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) ชื่อเล่น(ภาษาอังกฤษ)  
  วัน/เดือน/ปี/เกิด (พ.ศ.) เช่น 240160 อายุ (นับถึงวันที่สมัคร) ปี เดือน  
  เลขประจำตัวประชาชน13หลัก ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ ที่อยู่เลขที่  
  ห้อง อาคาร หมู่ ซอย ถนน  
  ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

 
ชื่อมารดา นามสกุล อายุ ปี เบอร์ติดต่อ Email  
  อาชีพ สถานที่ทำงาน ที่อยู่ปัจจุบัน  เหมือนผู้สมัคร ไม่เหมือนผู้สมัคร  
  บ้านเลขที่ ห้อง อาคาร หมู่ ซอย ถนน  
  ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

 
ชื่อบิดา นามสกุล อายุ ปี เบอร์ติดต่อ Email  
  อาชีพ สถานที่ทำงาน ที่อยู่ปัจจุบัน  เหมือนผู้สมัคร ไม่เหมือนผู้สมัคร  
  บ้านเลขที่ ห้อง อาคาร หมู่ ซอย ถนน  
  ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
 
 
สถานะครอบครัว บิดามารดา อยู่ด้วยกัน  แยกกันอยู่  อื่นๆ  
  ผู้สมัครมีพี่น้อง คน เป็นบุตรคนที่  
 
 
ข้อมูลผู้ปกครอง (เฉพาะกรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา/มารดา ถ้าผู้ปกครองเป็นบิดา/มารดาไม่ต้องกรอกข้อมูล)  
  ชื่อ นามสกุล อายุ ปี เบอร์ติดต่อ Email  
  อาชีพ สถานที่ทำงาน ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร  
  ที่อยู่ปัจจุบัน  เหมือนผู้สมัคร ไม่เหมือนผู้สมัคร  
  บ้านเลขที่ ห้อง อาคาร หมู่ ซอย ถนน  
  ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
 
 
บัตรรับ – ส่งนักเรียน (บัตรรับ – ส่งนักเรียน 2 ใบ ต้องการให้ระบุชื่อใครเป็นผู้รับ)  
  ใช้ชื่อบิดา ใช้ชื่อมารดา ใช้ชื่อผู้ปกครอง   
  ใช้ชื่ออื่น เกี่ยวข้องเป็น เบอร์ติดต่อ  
 
 
การติดต่อผู้ปกครอง  
  เมื่อทางโรงเรียนต้องการติดต่อผู้ปกครองด้วยเหตุใดก็ตาม ทางโรงเรียนจะติดต่อมารดาก่อนเป็นหลัก หากติดต่อไม่ได้จึงจะติดต่อบิดา และผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินต่อไป ถ้าหากผู้ปกครองต้องการปรับลำดับการติดต่อจากทางโรงเรียน โปรดระบุด้านล่าง  
  มารดา บิดา ผู้ปกครอง  
 
 
หลักฐานประกอบการรับสมัคร  
 
  สำเนาสูติบัตรผู้สมัคร โดยบิดา/มารดา รับรองสำเนาถูกต้อง
     
  สำเนาบัตรประชาชนของบิดา / มารดา / ผู้ปกครอง รับรองสำเนาถูกต้อง
   
บิดา
มารดา
ผู้ปกครอง
  รูปถ่ายหน้าตรงผู้สมัคร 1 รูป
     
  รูปถ่ายผู้สมัครกับครอบครัวที่เห็นหน้าชัดเจน 1 รูป
     
  รูปถ่ายผู้มารับนักเรียน 2 คน คนละ 1 รูป
    รูปถ่ายคนที่ 1    รูปถ่ายคนที่ 2  
  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีผู้สมัคร/บิดา/มารดา เปลี่ยนชื่อ)
     

* รูปถ่ายต้องเห็นหน้าชัดเจน แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นรูป 2 นิ้ว หรือถ่ายจากร้านก็ได้*

 
 
 
สถานะ  
 
  บุตรหลานเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หน่วยงาน
  บุตรหลานศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รหัส คณะ
  บุคคลทั่วไป  
 
   
           
   
<<กลับสู่หน้าหลัก