ไฮสโคป

กิจกรรมเช้าวันใหม่ สดใส แข็งแรง
เด็กออกกำลังกาย เคลื่อนไหวร่างกาย พัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในรูปแบบและทิศทางต่างๆ

ไฮสโคป

กิจกรรมสดชื่นหลังตื่นนอน
เด็กสนทนาทบทวนการเรียนรู้ในแต่ละวัน ร้องเพลง ฟังนิทาน เล่นเกมการศึกษา เกมการละเล่นต่างๆก่อนกลับบ้าน

ไฮสโคป

กิจกรรมพานิทานกลับบ้าน
เด็กเลือกนิทานที่สนใจ วันละ 1 เล่ม เพื่อนำกลับไปให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟังที่บ้าน ใช้เวลาทำกิจกรรมดีๆและสร้างปฏิสัมพันธ์อันอบอุ่น ส่งเสริมพัฒนาการด้านการสื่อสาร การใช้ภาษา และการรู้หนังสือ

ไฮสโคป

กิจกรรมกลุ่มใหญ่
เด็กพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมในสังคมแลกเปลี่ยนความคิด ทำกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้

HighScope

กิจกรรมการวางแผน-ปฏิบัติ-ทบทวน
เด็กพัฒนาทักษะการคิดที่เป็นระบบ โดยเลือกวางแผนและเข้าไปเล่น ลงมือทำกิจรรมในมุมฯ ตามความสนใจแล้วเล่าทบทวนสิ่งที่ได้ปฏิบัติ

ไฮสโคป

กิจกรรมเล่นสนุกนอกห้องเรียน
เด็กพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และกลไกการควบคุมร่างกาย ด้วยการเล่นเครื่องเล่นสนาม เล่นกีฬา เล่นเกมการละเล่นที่มีกติกาง่ายๆ

สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
“เรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ”
ด้วยการเรียนการสอนแบบไฮสโคป (HighScope)

SATIT-UTCC

          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำอย่างมีชีวิตชีวา (Active Participatory Learning) ของหลักสูตรไฮสโคป เป็นแนวทางของประสบการณ์และกิจกรรมที่ผู้ใหญ่กับเด็กมีส่วนร่วมในการใช้เวลาร่วมกัน เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กอย่างเต็มที่ มี 5 องค์ประกอบได้แก่ ทางเลือก (Choice), สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ (Material), การจัดกระทำผ่านประสาทสัมผัส (Manipulation), ภาษาและการคิดของเด็ก (Child language and thought) และการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ (Adult Scaffolding)
          การจัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ (Material) ให้เหมาะสมกับวัย หลากหลาย และจำนวนมากพอสำหรับให้เด็กเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อทำตามความต้องการหรือความตั้งใจของเด็กเอง การเรียนรู้ของเด็กเพิ่มขึ้นจากการที่เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ จัดกระทำหรือทำบางสิ่งบางอย่างกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เหล่านี้ ในห้องเรียนหนึ่งที่ครูจัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการด้านการเขียนของเด็ก เช่น อุปกรณ์และเครื่องเขียนต่างๆ สื่อสามมิติสำหรับการเล่นและสร้างตัวอักษร ซึ่งเครื่องเขียนที่หลากหลายพรั่งพร้อม แสดงถึงการที่ผู้ใหญ่ตั้งใจกระตุ้นเด็ก และครูยังบันทึกไว้ว่าเด็กๆ หลายคนเลือกที่จะเข้าไปเล่น และใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์เหล่านี้
          ตัวอย่างเช่น ในมุมศิลปะ ครูเตรียมลูกปัดไม้ ลูกปัดพลาสติกขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก สีสันต่างๆ หลอดที่ตัดขนาดสั้น – ยาวต่างกัน ไว้ให้เด็กเลือกมาร้อยเป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือ มงกุฎหรือแม้แต่เอามาประดับบนดินน้ำมันเพื่อทำเป็นเค้ก หรือในมุมบล็อกที่จัดเตรียมทั้งบล็อกไม้ ตัวต่อพลาสติก หรือตัวต่อแบบอื่นๆ ไว้ให้เด็กเลือกเล่น และยังมีตุ๊กตาคน ตุ๊กตาสัตว์ให้เด็กได้ใช้ต่อร่วมกับบล็อกที่มีอยู่ ไม่ใช่แค่ต่อบล็อก แต่เด็กยังสามารถสร้างสรรค์เรื่องราวได้จากสิ่งที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์ ร้านขายสัตว์ บ้านคน สถานีรถไฟ
          เราสามารถจัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลาย จำนวนมากพอ มีความน่าสนใจ และสามารถนำมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เด็กสามารถเลือกวัสดุ อุปกรณ์ออกมาใช้งานร่วมกันตามความคิดริเริ่มของเด็กได้ เช่น สิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน วัสดุธรรมชาติ สิ่งที่เลอะเทอะ, เหนียว, เหนอะหนะ, เปียก ของหนักๆ หรือชิ้นใหญ่ๆ อุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายๆ
          ที่สำคัญนอกจากจะเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลายและจำนวนมากพอแล้ว ยังต้องจัดพื้นที่และช่วงเวลาที่เด็กได้ใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ นั้นอีกด้วย ถึงแม้ห้องเรียนจะเต็มไปด้วยสื่อต่างๆ แต่ถ้าไม่มีพื้นที่ให้หยิบมาวาง หรือไม่มีเวลาให้หยิบมาเล่น สื่อ วัสดุ อุปกรณ์เหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเด็ก