สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

"เรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ"
  ด้วยการเรียนการสอนแบบไฮสโคป (HighScope)