าระการเรียนรู้หลักสูตรไฮสโคป (HighScope Preschool Curriculum Content)

ตัวบ่งชี้พัฒนาการสำคัญ (Key Developmental Indicators)

กระบวนการเรียนรู้ (Approaches to Learning)

1. การริเริ่ม เด็กแสดงการริเริ่มเมื่อได้สำรวจโลกรอบตัว
2. การวางแผน เด็กวางแผนและลงมือทำตามแผนด้วยความมุ่งมั่น
3. ความมุ่งมั่น เด็กตั้งใจทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ
4. การแก้ปัญหา เด็กแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะเล่น
5. การใช้แหล่งเรียนรู้ เด็กรวบรวมข้อมูลและสร้างความคิดเกี่ยวกับโลกรอบตัว
6. การสะท้อนความคิด เด็กสะท้อนความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง
 

พัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ (Social and Emotional Development)

7. การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง เด็กมีการรับรู้เกี่ยวกับตนเองในเชิงบวก
8. การตระหนักในความสามารถของตน เด็กรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ
9. อารมณ์ เด็กรับรู้ บอกความรู้สึก และจัดการอารมณ์ของตนเอง
10. ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เด็กแสดงถึงความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
11. ความเป็นชุมชน เด็กมีส่วนร่วมกับชุมชนในชั้นเรียน
12. การสร้างสัมพันธภาพ เด็กสร้างความสัมพันธ์กับเด็กคนอื่นๆ และผู้ใหญ่
13. การเล่นแบบร่วมมือกัน เด็กมีส่วนร่วมในการเล่นแบบร่วมมือกัน
14. การพัฒนาด้านคุณธรรม เด็กพัฒนาความรู้สึกในการแยกแยะถูกและผิด
15. การแก้ไขความขัดแย้ง เด็กแก้ไขความขัดแย้งทางสังคม

พัฒนาการด้านร่างกายและสุขภาพ (Physical Development and Health)

16. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เด็กแสดงความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความสมดุล และการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
17. ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก เด็กแสดงความคล่องแคล่วและความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
18. การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย เด็กรู้จักเกี่ยวกับร่างกายตนเองและควบคุมการใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ
19. การดูแลสุขอนามัย เด็กดูแลสุขอนามัยของตนเองเป็นกิจวัตร
20. พฤติกรรมที่สื่อถึงการมีสุขภาพดี เด็กมีพฤติกรรมที่นำไปสู่สุขภาพที่ดี

ภาษา การรู้หนังสือ และการสื่อสาร (Language, Literacy, and Communication)

21. ความเข้าใจ เด็กเข้าใจภาษา
22. การพูด เด็กใช้ภาษาเพื่อแสดงออกถึงความคิดและความรู้สึก
23. คำศัพท์ เด็กเข้าใจและใช้คํำและวลีที่หลากหลาย
24. การตระหนักรู้เรื่องเสียง เด็กแยกแยะความแตกต่างของเสียงในภาษาพูด
25. ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร เด็กระบุชื่อเรียกตัวอักษรและเสียงได้ตรงตามพยัญชนะ
26. การอ่าน เด็กอ่านเพื่อความสุขและเพื่อค้นหาข้อมูล
27. ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ เด็กแสดงถึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์รอบตัว
28. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือ เด็กแสดงความรู้เกี่ยวกับหนังสือ
29. การเขียน เด็กเขียนโดยมีจุดประสงค์ที่หลากหลาย
30. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) เด็กใช้ภาษาอังกฤษและภาษาแม่ (รวมทั้งภาษาสัญลักษณ์)

คณิตศาสตร์ (Mathematics)

31. คํำศัพท์เกี่ยวกับจำนวนและสัญลักษณ์ เด็กจำและใช้คํำศัพท์และสัญลักษณ์แสดงจำนวนได้
32. การนับ เด็กนับจำนวนสิ่งของได้
33. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยและทั้งหมด เด็กรวมและแยกปริมาณของสิ่งต่าง ๆ
34. รูปทรง เด็กระบุ บอกชื่อ และอธิบายลักษณะรูปทรง
35. การตระหนักในเรื่องมิติสัมพันธ์ เด็กระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่งระหว่างคนกับสิ่งของ
36. การวัด เด็กวัดเพื่ออธิบาย เปรียบเทียบ และจัดลำดับสิ่งต่าง ๆ
37. หน่วย เด็กเข้าใจและใช้ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหน่วย
38. แบบรูป เด็กระบุ อธิบาย ทำตาม เติมให้สมบูรณ์ และสร้างแบบรูปต่าง ๆ
39. การวิเคราะห์ข้อมูล เด็กใช้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเพื่อสรุป ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา

ศิลปะสร้างสรรค์ (Creative Arts)

40. ศิลปะ เด็กแสดงออกและถ่ายทอดสิ่งที่สังเกตเห็น คิด จินตนาการ และรู้สึกผ่านศิลปะแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
41. ดนตรี เด็กแสดงออกและถ่ายทอดสิ่งที่สังเกตเห็น คิด จินตนาการ และรู้สึกผ่านดนตรี
42. การเคลื่อนไหว เด็กแสดงออกและถ่ายทอดสิ่งที่สังเกตเห็น คิด จินตนาการ และรู้สึกผ่านการเคลื่อนไหว
43. การเล่นสมมุติ เด็กแสดงออกและถ่ายทอดสิ่งที่สังเกตเห็น คิด จินตนาการ และรู้สึกผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ
44. การชื่นชมศิลปะ เด็กชื่นชมศิลปะสร้างสรรค์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

45. การสังเกต เด็กสังเกตวัตถุและกระบวนการต่างๆ ในสภาพแวดล้อม
46. การจัดหมวดหมู่ เด็กจัดหมวดหมู่สิ่งของ การกระทํำ ผู้คน และเหตุการณ์
47. การทดลอง เด็กทดลองเพื่อทดสอบความคิดตนเอง
48. การคาดเดา เด็กคาดเดาสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
49. การสรุปผล เด็กสรุปผลจากประสบการณ์และการสังเกต
50. การสื่อสารความคิด เด็กสื่อสารความคิดเกี่ยวกับลักษณะและกลไกการทำงานของสิ่งของ
51. ธรรมชาติและโลกรอบตัว เด็กรวบรวมความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและและลักษณะทางกายภาพของโลกรอบตัว
52. เครื่องมือและเทคโนโลยี เด็กสำรวจและใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี

สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว (Social Studies)

53. ความหลากหลาย เด็กเข้าใจว่าผู้คนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านบุคลิกลักษณะ ความสนใจ และความสามารถ
54. บทบาทในชุมชน เด็กเข้าใจความแตกต่างของบทบาทและหน้าที่ของคนในชุมชน
55. การตัดสินใจ เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในห้องเรียน
56. ภูมิศาสตร์ เด็กเข้าใจและอธิบายลักษณะและตํำแหน่งในสภาพแวดล้อมของตน
57. ประวัติศาสตร์ เด็กเข้าใจอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
58. ระบบนิเวศ เด็กเข้าใจความสำคัญของการดูแลสภาพแวดล้อมรอบตัว