ติดต่อเรา

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

อาคาร 21 ชั้น 7 เลขที่ 126/1

ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 064-774-8599, 0-2697-6644

E-mail: satit@utcc.ac.th

สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรตามแนวทางของไรซ์ไทยแลนด์
ติดตามได้ที่ http://riece.org/