หลักสูตร

หลักสูตร (HighScope) ทำไมต้องสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Kindergarten)
“Direct Experience NOT Direct Instruction”
เพราะเราพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบไฮสโคป (HighScope) ไม่เน้นสอนแบบท่องจำ แต่จะเน้นส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการ “ลงมือทำอย่างมีชีวิตชีวา” (Active Participatory Learning) เปิดโอกาสให้เด็กเกิดกระบวนการ “ตัดสินใจ” (Child Initiative)
ต่อยอดการคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะรอบด้าน ภายใต้การสนับสนุนของคุณครูทุกคน
เราส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา มีความสุขจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพของตน และเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ


ทำไมต้องไฮสโคป (HighScope)
งานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ James J. Heckman จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ค้นพบว่า
การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปช่วยให้ผู้เรียนมีรายได้สูงกว่า ก่ออาชญากรรมและติดยาเสพติดน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่เรียนในรูปแบบปกติ
และสามารถสรุปผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้ว่า หลักสูตรไฮสโคปให้ผลประโยชน์ถึง 7 เท่าของต้นทุน


PDR (Plan – Do – Review)
ในทุกๆ วันเด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก
PDR (Plan – Do – Review) ซึ่ง 3 ขั้นตอนนี้จะส่งผลทำให้เด็กสามารถ

ทักษะด้านวิชาการ
เด็กๆ จะได้พัฒนาทักษะภาษาในกิจกรรมกลุ่มใหญ่ ผ่านกระบวนการ Whole Language และทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในกิจกรรมกลุ่มย่อย

ผ่านกระบวนการ STEAM โดยในแต่ละครั้งจะมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม 4 – 5 คน ซึ่งจะช่วยให้เด็กแต่ละคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่
นำไปสู่การพัฒนาทักษะทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ


ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
เด็กจะได้เรียนรู้ตามกระบวนการไฮสโคปโดยใช้ภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา สัปดาห์ละ 1 วัน ในห้องเรียนไฮสโคปที่เหมาะต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
“เรียนแบบนานาชาติ ด้วยราคาแบบไทยๆ”