ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่ UTCC Kindergarten ปีการศึกษา 2562
ค่าแรกเข้า  5,000 บาท
ค่าเล่าเรียน 39,000 บาท/ภาคการศึกษา (2 ภาคการศึกษา)
ค่าอาหาร   6,750 บาท/ภาคการศึกษา (2 ภาคการศึกษา)