KINDERGARTEN

สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

UTCC KINDERGARTEN

       หรือ  

สมัครเรียนโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

ดาวน์โหลดใบสมัคร WORD  PDF

พิมพ์หรือกรอกข้อมูลแล้วส่งใบสมัครได้ที่: อีเมล satit@.utcc.ac.th  

หรือส่งใบสมัครด้วยตัวเองที่ หรือไปษณีย์(ems)มาที่:

สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (คลิ๊กแผนที่)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาคาร 21 ชั้น 7 เลขที่ 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต

แขวงรัชดาภิเษก เขต ดินแดง กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์: 02-697-6644