เกณฑ์อายุผู้สมัคร

ชั้นเตรียมอนุบาล ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560
ชั้นอนุบาล 1    ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559
ชั้นอนุบาล 2    ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558
ชั้นอนุบาล 3    ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557

จำนวนที่รับสมัคร

ชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 1 ห้อง 25 คน (ครู 3 คน)
ชั้นอนุบาล 1    จำนวน 1 ห้อง 25 คน (ครู 2 คน)
ชั้นอนุบาล 2    จำนวน 1 ห้อง 25 คน (ครู 2 คน)
ชั้นอนุบาล 3    จำนวน 1 ห้อง 25 คน (ครู 2 คน)

ช่วงเวลารับสมัคร

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 น.-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 
ณ สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 21 ชั้น 7 
โทรศัพท์ 02-697-6644

เอกสารประกอบในการสมัครเรียน

1. สูติบัตรตัวจริงของนักเรียนและสำเนา 1 ชุด โดยบิดาหรือมารดาของนักเรียนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 2 ใบ เขียนชื่อนักเรียนด้วยตัวบรรจงกำกับหลังรูป
4. รูปถ่ายกับครอบครัวที่เห็นใบหน้าชัดเจนจำนวน 1 ใบ เขียนชื่อนักเรียนด้วยตัวบรรจงกำกับหลังรูป
5. รูปถ่ายผู้มารับนักเรียน 2 คน คนละ 1 รูป เขียนชื่อนักเรียนด้วยตัวบรรจงกำกับหลังรูป
6. กรณีที่มีใบเปลี่ยนชื่อ นำใบเปลี่ยนชื่อตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
*กรณีเอกสารไม่ครบ กรุณานำมามอบให้ครูประจำชั้นภายใน 2 สัปดาห์หลังเปิดเทอม*

กำหนดเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2562

•ชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาล 1 เปิดเรียนวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
•นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 เปิดเรียน วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
•เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 น.-15.00 น. 
•ผู้ปกครองเริ่มส่งเด็กได้ตั้งแต่เวลา 07.15–08.00 เริ่มรับได้ตั้งแต่เวลา 15.00–16.00 น.(จอดรถได้ครั้งละไม่เกิน 30 นาที)
•ช่วงดูแลพิเศษ ตั้งแต่เวลา 16.00–18.00 น.ชั่วโมงละ 100 บาท/คน/วัน, เดือนละ 2,500 บาท/คน

การแต่งกาย เครื่องแบบ

•แต่งการชุดสวมใส่สบาย รองเท้าผ้าใบ รองเท้ารัดส้น

ผู้ปกครองจะได้รับ

• บัตรประจำตัว 2 ใบ เพื่อใช้ในการรับ-ส่งนักเรียน

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับนักเรียน

• ผ้าห่ม
• แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แก้วน้ำ
• สบู่ แป้ง (สำหรับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1)
• ชุดสำรอง 1 ชุด (สำหรับชั้นเตรียมอนุบาล)
• ชุดนอน 1 ชุด
• ยาประจำตัว (กรณีมีโรคประจำตัว)