หลักสูตร (HighScope)

ทำไมต้องสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Kindergarten)

“Direct Experience NOT Direct Instruction”
       เพราะเราพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบไฮสโคป (HighScope) ไม่เน้นสอนแบบท่องจำ
แต่จะเน้นส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการ “ลงมือทำอย่างมีชีวิตชีวา” (Active Participatory Learning)
เปิดโอกาสให้เด็กเกิดกระบวนการ “ตัดสินใจ” (Child Initiative) ต่อยอดการคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะรอบด้าน ภายใต้การสนับสนุนของคุณครูทุกคน
       เราส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา มีความสุขจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพของตน และเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ

ทำไมต้องไฮสโคป (HighScope)

งานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ James J. Heckman จากมหาวิทยาลัยชิคาโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ค้นพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปช่วยให้ผู้เรียนมีรายได้สูงกว่า
ก่ออาชญากรรมและติดยาเสพติดน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่เรียนในรูปแบบปกติ
และสามารถสรุปผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้ว่า หลักสูตรไฮสโคปให้ผลประโยชน์ถึง 7 เท่าของต้นทุน

PDR (Plan – Do – Review)

ในทุกๆ วันเด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก
PDR (Plan – Do – Review) ซึ่ง 3 ขั้นตอนนี้จะส่งผลทำให้เด็กสามารถ

PLAN

  • กำหนดเป้าหมายที่แน่ชัด

  • ฝึกการตัดสินใจ

DO

  • ใช้ความคิดในการลงมือปฏิบัติ

  • เคารพการตัดสินใจของตนเอง

  • ฝึกแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

REVIEW

pic for 2-3
  • พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

  • พัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสารจากการเล่าและถาม – ตอบ

ทักษะด้านวิชาการ

       เด็กๆ จะได้พัฒนาทักษะภาษาในกิจกรรมกลุ่มใหญ่ ผ่านกระบวนการ Whole Language และทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในกิจกรรมกลุ่มย่อย ผ่านกระบวนการ STEAM โดยในแต่ละครั้งจะมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม 4 – 5 คน ซึ่งจะช่วยให้เด็กแต่ละคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่ นำไปสู่การพัฒนาทักษะทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

          เด็กจะได้เรียนรู้ตามกระบวนการไฮสโคปโดยใช้ภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา สัปดาห์ละ 1 วัน ในห้องเรียนไฮสโคปที่เหมาะต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “เรียนแบบนานาชาติ ด้วยราคาแบบไทยๆ