กิจกรรมประจำวัน

UTCC Kindergarten จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป ทุกห้อง ตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงอนุบาล 3 โดยจะรับนักเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน ตั้งแต่ปีแรกเพื่อสร้างมาตรฐานให้เด็กไม่ล้นห้องทำให้ครูสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง โดยจะใช้ครูปฐมวัยจริงๆ เข้ามาดูแลทุกห้อง

เวลา

กิจกรรม

7.00 – 8.00 น.

ครูรับเด็ก ทักทายผู้ปกครอง ตรวจสุขภาพเด็ก

8.00 – 8.15 น.

เคารพธงชาติ ออกกำลังกาย

8.15 – 8.35 น.

กิจกรรมเช้าวันใหม่ สดใส แข็งแรง

8.35 8.55 น.

กิจกรรมกลุ่มใหญ่ เชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้

8.55 – 9.10 น.

– พักดื่มนม/รับประทานอาหารว่าง

09.10 – 09.40 น.

กิจกรรมสร้างสรรค์

09.40 – 10.45 น.

กิจกรรมเสรี (Plan – Do – Review) เด็กวางแผนเลือกมุม เล่นในมุม และทบทวน และกิจกรรมกลุ่มย่อย

10.45 – 10.50 น.

– พัก/กิจกรรมสร้างเสริมสุขนิสัย เข้าห้องน้ำ ล้างมือ ดื่มน้ำ

10.50 – 11.20 น.

กิจกรรมเล่นสนุกนอกห้องเรียน

11.20 – 11.50 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

11.50 – 12.10 น.

เตรียมตัวก่อนนอน ล้างมือ ล้างหน้า อาบน้ำ แปรงฟัน ปูที่นอน

12.10 – 12.25 น.

– พานิทานกลับบ้าน เด็กเลือกนิทานที่สนใจ ยืมกลับไปบ้านคนละ 1 เล่ม

12.25 – 12.30 น.

– นิทานก่อนนอน ครูเล่านิทานให้ฟัง 1 เรื่อง

12.30 – 14.20 น.

นอนพักผ่อน

14.20 – 14.30 น.

ตื่นนอน เก็บที่นอน เข้าห้องน้ำ ล้างหน้า ดื่มนม/รับประทานอาหารว่าง

14.30 – 15.00 น.

กิจกรรมสดชื่นหลังตื่นนอน ฟังนิทาน เล่นเกมการศึกษา

15.00 – 16.00 น.

ส่งเด็กกลับบ้าน

pic for 4-1
pic for 4-2