สมัครเรียน

เกณฑ์อายุผู้สมัคร
ชั้นเตรียมอนุบาล ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560
ชั้นอนุบาล 1 ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559
ชั้นอนุบาล 2 ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558
ชั้นอนุบาล 3 ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557

จำนวนที่รับสมัคร
ชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 1 ห้อง 25 คน (ครู 3 คน)
ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 1 ห้อง 25 คน (ครู 2 คน)
ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 1 ห้อง 25 คน (ครู 2 คน)
ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 1 ห้อง 25 คน (ครู 2 คน)

ช่วงเวลารับสมัคร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 น.-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
ณ สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 21 ชั้น 7
โทรศัพท์ 02-697-6644

เอกสารประกอบในการสมัครเรียน
1. สูติบัตรตัวจริงของนักเรียนและสำเนา 1 ชุด โดยบิดาหรือมารดาของนักเรียนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 2 ใบ เขียนชื่อนักเรียนด้วยตัวบรรจงกำกับหลังรูป
4. รูปถ่ายกับครอบครัวที่เห็นใบหน้าชัดเจนจำนวน 1 ใบ เขียนชื่อนักเรียนด้วยตัวบรรจงกำกับหลังรูป
5. รูปถ่ายผู้มารับนักเรียน 2 คน คนละ 1 รูป เขียนชื่อนักเรียนด้วยตัวบรรจงกำกับหลังรูป
6. กรณีที่มีใบเปลี่ยนชื่อ นำใบเปลี่ยนชื่อตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
*กรณีเอกสารไม่ครบ กรุณานำมามอบให้ครูประจำชั้นภายใน 2 สัปดาห์หลังเปิดเทอม*

กำหนดเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2563
• เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
• เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 น.-15.00 น.
• ผู้ปกครองเริ่มส่งเด็กได้ตั้งแต่เวลา 07.15–08.30 เริ่มรับได้ตั้งแต่เวลา 15.00–16.00 น.(จอดรถได้ครั้งละไม่เกิน 30 นาที)
• ช่วงดูแลพิเศษ ตั้งแต่เวลา 16.00–18.00 น.ชั่วโมงละ 50 บาท/คน/วัน

การแต่งกาย เครื่องแบบ
• แต่งการชุดสวมใส่สบาย รองเท้าผ้าใบ รองเท้ารัดส้น
ผู้ปกครองจะได้รับ
• บัตรประจำตัว 2 ใบ เพื่อใช้ในการรับ-ส่งนักเรียน

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับนักเรียน
• ผ้าห่ม
• แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แก้วน้ำ
• สบู่ แป้ง (สำหรับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1)
• ชุดสำรอง 1 ชุด (สำหรับชั้นเตรียมอนุบาล)
• ชุดนอน 1 ชุด
• ยาประจำตัว (กรณีมีโรคประจำตัว)

กรอกใบสมัครภาคปกติ
• สมัครแบบออนไลน์
ดาวน์โหลดพิมพ์หรือกรอกใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่นี่! WORD | PDF

ค่าใช้จ่าย
• ค่าใช้จ่ายที่ UTCC Kindergarten ปีการศึกษา 2562
• ค่าแรกเข้า 5,000 บาท
• ค่าเล่าเรียน 39,000 บาท/ภาคการศึกษา (2 ภาคการศึกษา)
• ค่าอาหาร 6,750 บาท/ภาคการศึกษา (2 ภาคการศึกษา)