ติดต่อเรา

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
อาคาร 21 ชั้น 7 เลขที่ 126/1
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 064-774-8599, 0-2697-6673
E-mail: satit@utcc.ac.th

สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรตามแนวทางของไรซ์ไทยแลนด์ ติดตามได้ที่ http://riece.org/