Blog

Active learning แบบไฮสโคป (HighScope)

          เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการลงมือทำด้วยตนเอง ไม่ใช่แค่มองดูหรืออ่าน การลงมือทำอะไรบางอย่างในแต่ละครั้ง เด็กจะได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ สามารถจดจำและนำความรู้นั้นออกมาใช้ซ้ำได้อย่างง่ายดาย ไฮสโคปจึงเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำอย่างมีชีวิตชีวา (Active Participatory Learning) ในกิจกรรมต่างๆ ที่จัด เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เต็มที่
          การจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำอย่างมีชีวิตชีวาตามหลักการของไฮสโคป ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ทางเลือก (Choice) คือ เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกสื่อ อุปกรณ์ที่อยากใช้ และทำสิ่งที่ต้องการด้วยตนเอง เช่น เลือกหนังสือนิทานที่อยากฟัง เลือกมุมที่จะเล่น เลือกสื่อที่อยากใช้งาน
2. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ (Material) คือ ควรมีความหลากหลาย จำนวนที่มากพอและเหมาะกับวัย ให้เด็กสามารถเลือกมาเล่นหรือใช้งานได้ตามต้องการ เช่นในมุมบล็อกมีทั้งเลโก้ ตัวต่อท่อ บล็อกไม้ ตุ๊กตาคน สัตว์จำลอง เพื่อให้เด็กสามารถเล่นและสร้างผลงานได้ตามจินตนาการ
3. การจัดกระทำผ่านประสาทสัมผัส (Manipulation) คือ เด็กมีโอกาสได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการหยิบจับ สำรวจ หรือเล่นกับสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ดมกลิ่นและชิมรสผลไม้ หยิบจับช้อนปลูกเพื่อตักดิน ใช้แว่นขยายส่องดูปลา
4. ภาษาและการคิดของเด็ก (Child language and thought) คือ เด็กสื่อสารด้วยคำพูดหรือท่าทาง เพื่ออธิบายสิ่งที่เห็น สิ่งที่คิด หรือสิ่งที่ทำ เช่น เด็กพูดคุยถึงสิ่งที่เล่นอยู่กับคุณครู เด็กบอกเล่าวิธีการเล่นหรือสร้างผลงานของตนเอง หรือเด็กเล่นบทบาทสมมติกับผู้ใหญ่
5. การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ (Adult Scaffolding) คือ ผู้ใหญ่ส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาความสามารถไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นได้ เช่น เด็กไม่สามารถกระโดดสองขาได้ ครูจับมือเด็กพากระโดสองขาไปด้านหน้า หรือเด็กต่อบล็อกแล้วล้มเพราะไม่สมดุล คุณครูลองต่อให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วชวนเด็กสังเกตวิธีการต่อของครู (แต่ไม่ได้บอกว่าต่ออย่างไร)

"ทางเลือก" หนึ่งในองค์ประกอบ 5 ข้อของ Active learning แบบไฮสโคป (HighScope)

          ไฮสโคปเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำอย่างมีชีวิตชีวา (Active Participatory Learning) ในกิจกรรมต่างๆ ที่จัด เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เต็มที่ ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ ทางเลือก (Choice), สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ (Material), การจัดกระทำผ่านประสาทสัมผัส (Manipulation), ภาษาและการคิดของเด็ก (Child language and thought) และการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ (Adult Scaffolding)
          ทางเลือก (Choice) คือ การที่ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่อยากใช้ และเปิดโอกาสให้ทำสิ่งที่เด็กต้องการด้วยตนเอง เด็กริเริ่มกิจกรรมจากความสนใจหรือความตั้งใจของตนเอง เด็กเลือกวัสดุ อุปกรณ์ด้วยตนเอง เด็กตัดสินใจว่าจะใช้วัสดุ อุปกรณ์เพื่อทำอะไร เช่น เลือกหนังสือนิทานที่อยากฟัง เลือกมุมที่จะเล่น เลือกสื่อที่อยากใช้งาน การที่เด็กเลือกว่าจะทำอะไร เล่นอะไร ใช้อุปกรณ์ใดในการเล่น มีส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่การที่เด็กใช้ความพยายามไปจนกระทั่งเรื่องของความสนใจและการตั้งเป้าหมายของเด็กแต่ละคน